Хэвлэлийн мэдээ

Дефакто Мэтгэлцээн (Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлсэн нь зөв үү)